วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 สรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows

จากการเรียน โปรแกรม Spss for Windows เมื่อวันที่  12  ธันวาคม 2553 ได้รับความรู้ ดังนี้
สรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows
ส่วนประกอบหลักของ SPSS FOR WINDOWS 
-Title Bar บอกชื่อไฟล์
-Menu Bar
คำสั่งการทำงาน
-Cell Editor
กำหนดค่าตัวแปร
-Cases
ชุดของตัวแปร
-Variable
กำหนดชื่อตัวแปร
-View Bar
มีสองส่วน
      --Variable View
สร้างและแก้ไขโครงสร้างตัวแปร
     --Data View
เพิ่มและแก้ไขตัวแปร

-Status Bar
แสดงสถานการณ์ทำงาน
เปิด SPSS Data Editor
File -> New -> Data
กำหนดชื่อและรายละเอียด
จากหน้าจอ Variable View
ป้อนข้อมูล Data View
บันทึกข้อมูล
File -> Save
การกำหนดชื่อและรายละเอียดตัวแปร
ที่หน้าจอ SPSS Data Editor เรียกหน้าจอ Variable View ทำได้ 2 วิธี
1.
ดับเบิลคลิกตรงคอลัมน์ของบรรทัดแรก
2.
คลิกแถบ Variable View ที่อยู่ด้านล่าง
เมื่อได้หน้าต่างของ Variable View
1. Name-
พิมพ์ใส่ เพศ  
2. Type
ประเภทของตัวแปร เลือก Numeric
3. Width=4      
4. Decimal Places=0
5. Values กำหนดคำอธิบายให้กับค่าตัวแปร
ในที่นี้    ใส่ค่า 1-=ชาย   2-หญิง
6.Missing กำหนดค่าที่ไม่นำไปวิเคราะห์ มี 2 แบบ
     6.1 User Missing
ผู้วิจัยเป็นผู้กำหนด เช่น 9, 99, 999, …
     6.2 System Missing
โปรแกรมจะกำหนดให้เอง
7. Column
จำนวนความกว้างของคอลัมน์ คือจำนวนความกว้างมากสุดของ ค่าตัวแปร
ในที่นี้ใช้เท่ากับ  8
8. Align ให้แสดงค่าตัวแปร ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา   ในที่นี้เลือก  ชิดชวา
9. Measure
ระดับการวัดของข้อมูล
    9.1 Scale (Interval, Ratio) 
ในที่นี้เลือก  Scale
    9.2 Ordinal
    9.3 Nominal
10. ในช่อง Name  ในที่นี้พิมพ์  a1, a2,a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2,c3, c4, และ d1, d2,d3  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบสอบถาม
11.   Width=8      
12. Values กำหนดคำอธิบายให้กับค่าตัวแปร
ในที่นี้    ใส่ค่า 1-น้อยที่สุด   2-น้อย  3-ปานกลาง  4- มาก  5- มากที่สุด
ส่วนรายละเอียดช่องอื่นๆ กำหนดเหมือนกัน
ให้กำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปรให้ครบทุกตัว
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. transform-compute-พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
-
เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
2.transform-compute-
พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
-
เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
3.transform-compute-
พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
-
เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
4. transform-compute-
พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
-
เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
5. transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ttใน target variable
-
เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [ta,tb,tc,td]/4 คลิก ok
6. การหาค่าความถี่ร้อยละ  คลิกที่เมนู Analyze เลือก Descriptive Statistic และเลือก Frequencies
7.
จากนั้นเราจะได้กรอบ Frequencies
กรอบ Frequencies ทางช่องซ้ายมือเป็นตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถาม ทางช่องขวามือจะเป็นส่วนเลือกตัวแปรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
8.
เราจะเลือกตัวแปรโดยการคลิกที่ตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ทางซ้ายมือ จากนั้นคลิกปุ่มเลือก(สามเหลี่ยมสีดำ)ตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ก็จะตกไป อยู่ทางช่องขวามือ ในที่นี้ให้เลือกทั้งหมดทุกตัวแปร แล้วคลิก OK แสดงประมวลผล
9. การหาค่าทางสถิติพื้นฐาน
- คลิก Analyze>Descriptive Statistic > descriptive แล้วเลือกคำนวณได้ตามความต้องการ เช่น Mean : แสดงค่าเฉลี่ย, Median : แสดงค่ามัธยฐาน, Mode : แสดงค่าฐานนิยม, Sum : แสดงค่าผลรวม เป็นต้น
เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Continue และคลิก  OK
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น