วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติโดยย่อ


ชื่อ : นางนันทรัตน์ สุมล รหัสนักศึกษา 5346701028
ที่อยู่: 240 หมู่ที่ 1 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง
     จ.นครศรีธรรมราช 80150
การศึกษา : จบ ม.6 จาก ร.ร.ฉวางสงเคราะห์
         จบปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์   
         สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
หน้าที่การงาน : รับราชการครู  ร.ร.บ้านนาพา 
           อ.ถ้ำพรรณรา สพป.นศ. 2 
คติประจำใจ  :  อดทน  ต่อสู้  บากบั่น

กิจกรรมที่ 6

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน

คลิกที่นี่ค่ะ

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 สรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows

จากการเรียน โปรแกรม Spss for Windows เมื่อวันที่  12  ธันวาคม 2553 ได้รับความรู้ ดังนี้
สรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows