ประวัติโรงเรียนบ้านนาพา


        โรงเรียนบ้านนาพา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอฉวาง (ปัจจุบันเป็นอำเภอถ้ำพรรณรา) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดทำการสอนเป็น 2 ช่วง คือ 
        ช่วงที่ 1 เปิด เมื่อปี 2482 โดยนายแดง ไชยชาญ ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับราษฎรในหมู่ที่ 5 สร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยนายเอียด นิลอุปถัมภ์ บริจาคที่ดินให้ประมาณ 20 ไร่ เศษเปิดทำการสอนอยู่ได้ประมาณ 8 ปี มีครูทำการสอนทั้งหมด 4 คน นายถาวร สวนกูล เป็นครูใหญ่คนแรก นายน้อม ไม้เรียง เป็นครูใหญ่คนที่ 2 นายวิน ไชยชาญ เป็นครูสอน ต่อมา นายน้อม ด้วงกูลและนายวิน ไชยชาญ ลาออก ปี พ.ศ. 2491 เกิดพายุทำให้อาคารเรียนชั่วคราวพังทลาย ครูและนักเรียนต้องไปอาศัยอาคาร วัดปากท่าซองเป็นสถานที่เรียน โรงเรียนบ้านนาพาจึงต้องล้มเลิกไป จึงมีโรงเรียนวัดปากท่าซอง ดังในปัจจุบันนี้ ส่วนสถานที่ของโรงเรียนบ้านนาพาก็เป็นสถานที่ร้างว่างเปล่า
       ช่วงที 2 ปลายปี พ.ศ. 2522 นายคล้าย อาวุธ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำพรรณรา ได้ยื่นคำร้องขอเปิดโรงเรียนบ้านนาพาขึ้นใหม่ในที่เดิม จึงได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนในปีการศึกษา 2523 ราษฎรได้ช่วยกันปราบพื้นที่และสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จำนวน 3 ห้องเรียน และได้รับความร่วมมือจาก กรป.กลาง เขตทุ่งสง ปราบพื้นที่ในสนามหน้าโรงเรียน แต่ไม่ทันได้เปิดเรียน นายคล้าย อาวุธ ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน นายเข้ม อาวุธ ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ได้ดำเนินการต่อจนสำเร็จ ทางอำเภอได้แต่งตั้ง นายสนั่น สุวรรณมณี ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนาเส มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้เปิดโรงเรียนเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ร.ต. อนุกูล สุภาไชยกิจ เป็นประธานในพิธี มีนายกฤช อาทิตย์แก้ว นายอำเภอฉวาง นายกวี กาญจนาภา หัวหน้าส่วนการศึกษา นายสมศักดิ์ ริยาพันธ์ หัวหน้าหมวดการศึกษา ร่วมประกอบพิธี การเปิดเรียนในปีแรก มี 2 ชั้นเรียน มีนักเรียน 61 คน ครู 2 คน
       โรงเรียนได้รับงบประมาณด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์การเรียนการสอน จากทางราชการและการสนับสนุนจากประชาชนด้วยดีเสมอมา ทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนตลอดมา
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาพา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรพุทธศักราช 2544 โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา มีอาคารเรียน 4 หลัง มีสนามฟุตบอล มีสนามบาสเกตบอล 2 สนาม มีบ้านพักครู 1หลัง มีครู 14 คน (รวมผู้บริหาร) พนักงานบริการ 1 คน


พื้นที่


โรงเรียนมีเนื้อที่ 21 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุที่ น.ศ. 4252