วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 สรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows

จากการเรียน โปรแกรม Spss for Windows เมื่อวันที่  12  ธันวาคม 2553 ได้รับความรู้ ดังนี้
สรุปขั้นตอนการนำข้อมูลลงในโปรแกรม Spss for Windows