แนะนำบุคลากร

อัตรากำลังครูและลูกจ้างประจำ    โรงเรียนบ้านนาพา
ปีการศึกษา 2553

ที่
ชื่อ  สกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาเอก
วิชาโท
1
นายกรีฑา   เครือหงส์
ผอ.
ศษ.บ.
บริหาร
-
2
นายประสาท  นาคฤทธิ์
คศ.2
..
แนะแนว
-
3
นายมานิต  จันทรัตน์
คศ.2
..
เทคโนโลยีฯ
-
4
นางจำเนียร  สาระพงศ์
คศ.2
..
คหกรรม
-
5
นางภาวดี  สุวรรณมณี
คศ.2
ศษ..
ประถมศึกษา
-
6
นางสาวิตรี  ขลุดสกุล
คศ.2
..
ภาษาไทย
คหกรรม
7
นางจินดา  กาญจนะ
คศ.2
..
เทคโนโลยีฯ
-
8
นางสุพรรณี วัฒนา
คศ.2
..
เทคโนโลยีฯ
-
9
นางรสสุคนธ์  โทบุรี
คศ.2
..
คณิตศาสตร์
บรรณารักษ์
10
นางทัศนีย์  อาวุธ
คศ.3
ศษ..
ประถมศึกษา
-
11
นางนิตยา  พรหมรักษา
คศ.2
..
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
12
นางโชคดี  จันทร์ทิพย์
คศ.2
ศษ..
การประถมศึกษา
-
13
นางนันทรัตน์  สุมล
คศ.1
..
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
14
นายดุสิต ชัยภักดี
พนักงานบริการ
น.บ
นิติศาสตร์
-
15
นางสาวธิดารัตน์  สงเคราะห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศษ.บ
การจัดการ

16
นางสาววิภาวดี ศรีสุขใส
อัตราจ้าง
ค.บ
คณิตศาสตร์
-
17
นางสาวศิริพร  ศรีสุขใส
อัตราจ้าง
ค.บ
วิทยาศาสตร์
-